Du del­ta­ger i kon­kur­ren­cen ved at føl­ge in­struk­tio­ner­ne, som gi­ves på konkurrence siden, der lin­ker til nær­væ­ren­de kon­kur­ren­ce­be­tin­gel­ser. Del­ta­gel­se i kon­kur­ren­cen er ikke købs­be­tin­get.

Deltagelse i konkurrencen
Præmien sendes ifølge aftale til den virksomhed som er tilmeldt konkurrencen.
Der trækkes en vinder hver 14. dag.

Ved at del­ta­ge i kon­kur­ren­ce ac­cep­te­rer du sam­ti­digt, at otto schachner må of­fent­lig­gø­re dit og din virksomheds navn og by på de me­di­er, som otto schachner be­nyt­ter, hvis du vin­der.

Ved be­grun­det mi­stan­ke om snyd for­be­hol­der otto schachner sig ret til at ude­luk­ke del­ta­ge­re fra kon­kur­ren­cen.

Tidsforløb
Kon­kur­ren­cen lø­ber fra d. 12. januar 2021 til d. 15. april 2021. Vin­der­ne kon­tak­tes di­rek­te.

Præmie
Via lod­træk­ning ud­væl­ges der 1 til­fæl­dig vin­der, som får direkte besked. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.

Besked til vinderne
Vin­de­ren kon­tak­tes di­rek­te på mail. Hvis den på­gæl­den­de ikke in­den­for 72 ti­mer ef­ter at have fået be­sked, har hen­vendt sig, for­be­hol­der otto schachner sig ret til at træk­ke en an­den vin­der.

Brug af oplysninger
Even­tu­el­le op­lys­nin­ger du af­gi­ver ved din del­ta­gel­se i kon­kur­ren­cen, vil ikke bli­ve af­gi­vet til 3.-part men evt. vil bli­ve brugt til at kon­tak­te dig med andre tiltag fra otto schachner.